Skip to content

Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekend als GDPR).

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en is niet van toepassing op artikelgegevens die we mogelijkerwijs voor u of uw bedrijf beheren. Uiteraard gaan we ook uitermate terughoudend met deze gegevens om. Voor meer informatie over ons beleid omtrend artikelgegevens verzoeken wij u onze algemene voorwaarden te raadplegen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

IB the data company
Fuutlaan 14J, 5613 AB Eindhoven
Tel. 040 - 30 41 42 0
Mail: info@ib.nl

IB the data company verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

IB the data company verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Uw functie en de organisatie waar u werkzaam bent
 • Inloggegevens en datum van laatste inlog
 • Gebruikersrol in onze datasystemen.
 • Het IP-adres waarmee u voor het laatst bent ingelogd
Doeleinden

IB the data company verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat IB the data company hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal deze toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan IB the data company persoonsgegevens uitwisselen met derden.

Wanneer u een account aanmaakt op ib.nl of één van de artikelplatforms die wij ten behoeve van onze samenwerkingspartners (waaronder handelsbedrijven, producenten) hebben ingericht, deelt IB the data company de hierbij door u ingevulde persoonsgegevens met de betreffende samenwerkingspartner. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Wanneer u een offerte-aanvraag of een bestelling doet via ib.nl of één van de artikelplatforms, deelt IB the data company de hierbij door u ingevulde persoonsgegevens met die leveranciers die uw offerte-aanvraag in behandeling zullen nemen. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

IB the data company kan voor de genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden ook aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer IB the data company aan een wettelijke verplichting moet voldoen. IB the data company zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

IB the data company zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat IB the data company zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft IB the data company passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen zorgen wij ervoor dat alle systemen achter onze website up-to-date zijn.

Uw wachtwoord wordt door ons enkel versleuteld opgeslagen. Hierbij maken we gebruikt van een versleutelingsalgoritme dat door beveiligingsexpert als uitermate veilig wordt geacht.

Cookies

Voor onze online dienstverlening maken we gebruik van cookies. Raadpleeg voor informatie over deze cookies onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van IB the data company. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om IB the data company een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u IB the data company verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

IB the data company
Fuutlaan 14J, 5613 AB Eindhoven
Tel. 040 - 30 41 42 0
Mail: info@ib.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IB the data company, laat dit dan vooral aan ons weten. Wij nemen privacy uitermate serieus en verbeteren waar mogelijk graag onze dienstverlening. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

IB the data company kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.